TT Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 720/TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kể cả tài khoản ngoại tệ.

Mục tiêu

Mục tiêu của Trung tâm là tài trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học của các học giả Việt Nam bằng ngân sách tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Cao cấp Chey (CHEY) để thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, vì sự phồn vinh chung của Châu Á.

Các hoạt động của Trung tâm

●    Tài trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc;
●    Tài trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học;
●    Tài trợ xuất bản các công trình nghiên cứu;
●    Tuyển chọn ứng cử viên nhận học bổng sau tiến sỹ của Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc theo Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (ISEF);
●    Mời học giả nước ngoài sang giảng bài tại Việt Nam;
●    Phối hợp với ĐHQGHN tổ chức thường niên Diễn đàn Hà Nội về Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
●    Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, các chương trình trao đổi, hội nghị, hội thảo.
●    Hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chương trình tiên tiến,  chương trình đạt chuẩn quốc tế của ĐHQGHN;
●    Tài trợ cho các dự án phù hợp mục tiêu của Trung tâm;
●    Thực hiện các hoạt động khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Thành công

Thất bại