NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC PEPTIT VÀ CÁC ĐÍCH MỤC TIÊU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X ĐƠN TINH THỂ VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI CAO NHẰM TÌM KIẾM THUỐC MỚI

TS. Bùi Thái Thanh Thư, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT CỦA BÁN DẪN TỪ PHA LOÃNG TiO2: Fe3+

Hợp tác ASEAN+3: Những vấn đề và triển vọng

Vài trò của luật và hiến pháp trong phát triển kinh tế Hàn Quốc

Hỗn loạn lượng tử trong các hốc cộng hưởng vi mô biến dạng

So sánh chiến lược phát triển du lịch giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam

Vũ Mạnh Hà(2001)

Thành công

Thất bại